آزمایشگاه روتین

آزمایشگاه بیمارستان حضرت علی اصغر (ع)

در مساحتی حدود150 مترمربع در کنار بخش تالاسمی بیمارستان در طبقه اول قرار گرفته و شامل بخش های پذیرش و نمونه گیری، هماتولوژی و بانک خون، بیوشیمی خون، سرولوژی، بیوشیمی ادرار و انگل شناسی،  میکروب شناسی، الکتروفورز هموگلبین و هورمون شناسی می باشد.

مسئول فنی :دکتر رامین سراوانی-دکترای بیوشیمی بالینی

سوپروایزر آزمایشگاه: محمدعلی مختاری- کارشناس آزمایشگاه

ومسئولین بخش ها و پرسنل فنی که بر اساس نیاز بخش ها در سه شیفت کاری تنظیم شده اند.

دستگاه های موجود در آزمایشگاه:

1-دستگاه سیسمکس هماتولوژی KX21N

2- دستگاه بیوشیمی اتوآنالایزر BT 1500

3- دستگاه الکتروفورز هموگلبین  Sebia capillary

4- دستگاه هورمون الکتروکمی لومینیسانس Cobas e411

5- دستگاه بلاد گاز تابان طب پارسه

6- دستگاه سدیم و پتاسیمIMS

وسایر دستگاه های مستقر که جهت انجام خدمات به صورت شبانه روزی به بیماران مشغول به کار می باشند

درحال حاضر آزمایشگاه ماهانه با پذیرش 4000الی 5000 بیمار به صورت سر پایی و بستری در سه شیفت کاری آماده خدمت رسانی به بیماران می باشد.
محتوای مرتبط