واحد آموزش به بیمار

واحد آموزش به بیمار

 کارشناس آموزش به بیمار:خانم مریم اساسیان(کارشناس پرستاری)

 

اهم فعالیت های واحد آموزش به بیمارتحت نظارت مدیریت محترم دفتر پرستاری و با تکیه بر رعایت منشور حقوق مددجو مبتنی بر فرایند پرستاری  و استانداردهای مراقبتی.

 

1-انجام نیاز سنجی و تعیین اولویت های آموزش به بیمار متناسب با هر گروه از بیمارانی که نیازمند آموزش خاص هستند

2-تدوین طرح درس و برنامه ریزی بر اساس نیاز سنجی آموزشی:آموزش های مربوط به سیر بیماری،نکات تشخیصی درمانی،پیشگیری از بیماری،پیشگیری و کنترل عوارض،نحوه مراقبت از بیمار،روش های خودمدیریتی و خود مراقبتی در سلامت و بیماری،بازگشت به فعالیتهای روزمره،سازگاری و تطابق با بیماری،نوتوانی و توانبخشی،مراقبتهای دارویی،حفظ ایمنی بیمار

3-حضور فعال در کمیته |آموزش به بیمار بعنوان دبیر کمیته

4-تهیه مطالب و رسانه های آموزشی و کمک آموزشی شامل کتاب،جزوات،پمفلت ،فایلهای صوتی تصویری و نظایر آن

 

 

   دانلود : کتابچه_اموزشی_بخش_اطفال.pdf           حجم فایل 337 KB
   دانلود : عفونت_ادراری.pdf           حجم فایل 292 KB
   دانلود : تشنج_بروشور.pdf           حجم فایل 427 KB
   دانلود : اوتیت.pdf           حجم فایل 365 KB
   دانلود : آنفولانزا.pdf           حجم فایل 326 KB
   دانلود : اسهال_و_استفراغ.pdf           حجم فایل 413 KB
   دانلود : اسهال_خونی.pdf           حجم فایل 516 KB

راهنمای بیماران

محتوای مرتبط