خدمات تشخیصی بیمارستان

خدمات تشخیصی بیمارستان تخصصی کودکان حضرت علی اصغر(ع)
اکو کاردیو گرافی
الکترو کاردیو گرافی
سونوگرافی         
رادیو لوژی          
   Pnd
 آزمایشگاه سیتو ژنتیک
آزمایشگاه روتین