تاریخچه بیمارستان

تاریخچه بیمارستان
 بیمارستان حضرت علی اصغر (ع) زاهدان در سال 1363 در زمینی به مساحت 3040 متر  مربع و زیربنای ساختمان  4662 متر مربع  در خیابان آزادی درخصوص  بیماریهای تخصصی  کودکان وبیماران خاص مورد  بهره برداری قرار گرفت. و سپس با اضافه شدن بخش اورژانس و  اطفال ،با 32تخت به  فعالیت خودادامه می دهد ، بیمارستان در راستای خدمت به بیماران محترم ، دستگاههای اکو کاردیو گرافی ، سونوگرافی والکترو کاردیوگرافی  ارایه می دهد ، همچنین در آزمایشگاه بیمارستان اغلب آزمایشها انجام می شود ، و آزمایشگاه سیتوژنتیک و pnd در این بیمارستان وجود دارد.