مدیریت امور اداری بیمارستان

نام و نام خانوادگی : رضا گل محمودی

مدرک تحصیلی : کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

سمت : مدیر داخلی بیمارستان حضرت علی اصغر (ع) زاهدان

شماره تماس مستقیم : 33224514


ریاست

محتوای مرتبط