ارتباط با ریاست

1-ملاقات حضوری بیماران و همراهان محترم  با ریاست بیمارستان حضرت علی اصغر (ع) زاهدان  رزوهای شنبه ، دوشنبه و چهار شنبه  ساعت 10 الی 12 در واحد مدیریت بیمارستان انجام میپذیرد.

2- ملاقات حضوری کارکنان ،پرستاران و پزشکان محترم  با ریاست بیمارستان حضرت علی اصغر (ع) زاهدان  روزهای یک شنبه ، سه شنبه و پنج شنبه  ساعت 12 الی 13 در واحد مدیریت بیمارستان انجام میپذیرد.

با تشکر : ریاست بیمارستان حضرت علی اصغر (ع) زاهدان