کارشناس کنترل عفونت

 

کارشناس کنترل عفونت

کارشناس مربوطه:خانم مریم اساسیان

1-شرکت در جلسات و دوره های اموزشی در رابطه با کنترل عفونت

2-تنظیم برنامه واکسیناسیون برای کارکنان بیمارستان

3-نیاز سنجی آموزشی کارکنان بیمارستان در زمینه عفونت های بیمارستانی و پی گیری اثر بخشی آموزشی

4-بازدیداز بخش های مختلف بیمارستانی

5-شرکت در جلسات کمیته کنترل عفونت

6-نظارت بر رعایت بهداشت دست و اندازه گیری میزان رعایت بهداشت دست کارکنان

 

7-مدیریت مواجهه کارکنان با عوامل خطرناک شغلی

8-همکاری در کنترل نتایج کشتها و بررسی میزان مقاومت به آنتی بیوتیک

9-نظارت بر تفکیک پسماندهای پزشکی در سطح بخش

10-مشارکت در برنامه های بازدید و ارزیابی بیمارستان