واحد آموزش سلامت همگانی

واحد آموزش سلامت همگانی

 

کارشناس آموزش سلامت همگانی :خانم مریم اساسیان(کارشناس پرستاری)

اهم فعالیت های واحد آموزش سلامت همگانی تحت نظارت مدیریت محترم دفتر پرستاری و با تکیه بر رعایت منشور حقوق مددجو مبتنی بر فرایند پرستاری  و استانداردهای مراقبتی

 

1-برنامه ریزی جهت برپایی ایستگاه های سلامت با توجه به تقویم مناسبتهای سلامت ارسالی از دانشگاه

2-برپایی ایستگاه های سلامت در طول سال

3-توزیع پمفلتهای آموزشی،پخش کلیپ های آموزشی ،آموزش گروهی درایستگاه سلامت،کلینیک،بخش های بستری در راستای تقویم مناسبتهای سال

3-ارایه گزارش و عملکرد به دفتر پرستاری دانشگاه