مدیریت خدمات پرستاری

نام و نام خانوادگی : میترا نقوی زاده

مدرک : لیسانس پرستاری

سمت : مترون بیمارستان

شماره تماس : 33214625

معرفی دفتر پرستاری

 

سوپروایزرین بالینی:خانم منیژه قربانی،آقای محمد رضا محمدی،خانم زهرا خورسند

سوپروایزر آموزشی و سلامت همگانی و آموزش به بیمار و کارشناس کنترل عفونت :خانم مریم اساسیان

کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار و بهبود کیفیت:خانم فریبا کدخدایی

کارشناس هوم کر: خانم منیژه قربانی

کارشناس بحران: آقای محمد رضا محمدی

کارشناس زخم  : خانم زبیده ریسباف

کارشناس مرگ کودکان 1-59 ماهه وترویج تغذیه با شیر مادر  : خانم سمیه سرگزی

 

 

اهم فعالیت های دفتر پرستاری:

 

برنامه ریزی در زمینه ارتقا کیفی و بهبود مستمر فعالیتهای ارائه خدمات به مددجویان

گرد آوری اطلاعات از:

مرکز شامل:نمودار سازمانی مصوب ،هدف،نوع فعالیت،گزارشات ماهانه و سالانه،پرونده های کارکنان،مصاحبه با کارکنان

مددجویان:برحسب نوع بستری،نیاز مراقبتی،خدمات ارائه شده

منایع شامل نیروی انسانی(پرستاران،کارشناسان هوشبری،بهیاران،کمک بهیاران،کمک پرستاران و سایر کادر وابسته)ساختار فیزیکی،امکانات  و تجهیزات و نظارت بر استفاده و نگهداشت بهینه تجهیزات،صرفه جویی در مصرف انرژی و نظایر آن

نظارت بر تدوین و اجرای برنامه های اموزش به بیمار و خانواده در سطوح مختلف پیشگیری

برنامه ریزی و مشارکت در برنامه های کنترل عفونت مرکز

تعیین برآورد سطوح مختلف نیروی انسانی مورد نیاز بخش های پرستاری بر اساس استانداردهای علمی ،مقایسه آن با وضع موجود  و برآورد کمبودهای پرستاری و گزارش آن به مقامات ما فوق

تامین نیازهای آموزشی کارکنان شامل:آشناسازی پرسنل جدیدالورود با مقررات ،خط مشی ها و اموزش های اختصاصی  و نظایر آن

نظارت بر آموزش و پایش عملکرد نیروهای جدیدالورود

شرکت در جلسه مدیران اجرایی ،مشارکت فعال در برنامه های اعتبار بخشی،ایمنی بیمار،دوستدار کودک و نظایر آن ،بحران ،مدیریت خطر

سازمان دهی جلسات منظم با سرپرستاران ،سوپروایزرین و سایر پرسنل به منظور بررسی عملکرد ،رسیدگی به مشکلات و موانع پرسنل تحت سرپرستی خود

نظارت بر نحوه مصرف داروهای مخدر و سایر داروها

بکارگیری و تشویق استفاده از نرم افزارهای ابلاغی توسط وزارت متبوع

جمع آوری وتجزیه و تحلیل نتایج  شاخص های ملی کیفیت مراقبتهای پرستاری در بالین  و ارسال به دفتر پرستاری دانشگاه


ریاست

محتوای مرتبط