ارتباطات

آدرس : زاهدان خیابان آزادی -آزادی 3 - بیمارستان حضرت علی اصغر ع زاهدان -کد پستی: 9813643353

شماره تماس مرکز تلفن : 33229690

شماره تماس مستقیم واحدها :

نوبت دهی : 33229688 -33229689 -33222835

ریاست بیمارستان : 33235195

مدیریت بیمارستان : 33224514

دفتر پرستاری : 33214625

انفورماتیک : 33214624

آزمایشکاه PND(تشخیص قبل از تولد تالاسمی) : 33218998

آزمایشگاه سیتوژنتیک : 33222850

تلفکس بیمارستان : 33232082