1398/08/14
بازدید های سرزده و شبانه از بیمارستان ها
بازدید های سرزده و شبانه از بیمارستان ها
بازدید های سرزده و شبانه از بیمارستان ها و مراکز درمانی استمرار خواهد داشت
1398/08/14
صرفه جویی در هزینه ها
صرفه جویی در هزینه ها
1398/03/23
کنترل فشار خون
کنترل فشار خون